Broszury

Augustinus wydał w ostatnich latach następujące broszury.

Tutaj można je ściągnąć w formacie PDF.

Informujemy, że można również zamówić wszystkie te broszury w formie klasycznej, drukowanej. Zamówienie takie bÄ™dzie realizowane pocztÄ….

W celu zamówienia prosimy wypeÅ‚nić formularz w rubryce ‘kontakt’ lub napisać do nas mail podajÄ…cy tytuÅ‚y i liczbÄ™ egzemplarzy oraz adres na jaki należy je wysÅ‚ać.

Podkreślamy, że broszury te są wysyłane darmowo i nie są przeznaczone do sprzedaży.

 

Soli Deo Gloria
Życie i dzieło Jana Kalwina

Kim byÅ‚ Jan Kalwin? Okrutnym despotÄ…, czy wielkim Reformatorem, którego twórczość nie dotyczyÅ‚a wyÅ‚Ä…cznie aspektów wiary, ale trwajÄ…c w czasie, ma znaczenie także dla caÅ‚oksztaÅ‚tu kultury europejskiej, ekonomii, polityki?

Kliknij tutaj

Panie, wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości
Reformowani i Luteranie w XVI wieku

Marcin Luter i Jan Kalwin to ludzie wiary, teologowie, myÅ›liciele silnie oparci o realia ich epoki. Jaki to byÅ‚ kontekst, jakie wyzwania stawiaÅ‚ i jak ukÅ‚adaÅ‚y siÄ™ relacje przedstawicieli (także późniejszych) obu nurtów: luteraÅ„skiego i reformowanego.

Kliknij tutaj


Sola Gratia
Wprowadzenie do historii Reformacji

Reformacja to ruch, który w XVI w. pragnÄ…Å‚ objąć swoim zasiÄ™giem caly Kosciol Zachodni.
Broszura nasza ma za zadanie zachęcić czytelnika do dalszych, pogłębionych poszukiwań dla poznania i zrozumienia złożoności zjawiska Reformacji protestanckiej w jej początkach.

Kliknij tutaj


Reformacja w Polsce
Krótkie wprowadzenie

UtarÅ‚ siÄ™ stereotyp Polaka-katolika, tymczasem w wieku XVI Reformacja protestancka z powodzeniem znalazÅ‚a swoje miejsce na ziemiach polskich, znakomicie siÄ™ rozwijajÄ…c. Jej eliminacja w wiekach nastÄ™pnych byÅ‚a wynikiem konsekwentnego procesu Kontrreformacji.  W broszurce tej przedstawiamy krótkie wprowadzenie do tej tak ciekawej części polskiej i europejskiej historii.

Kliknij tutaj


H. J. Hegger
Most na drugÄ… stronÄ…

W broszurze tej pastor Hegger, zaÅ‚ożyciel fundacji „In de Rechte Straat”, w prosty sposób wyjaÅ›nia naukÄ™ Chrystusa i ApostoÅ‚ów, w tak palÄ…cej kwestii, jakÄ… jest otrzymanie życia wiecznego. Nie jest ono wynikiem naszych zasÅ‚ug, ale jest caÅ‚kowicie wolnym darem Bożym.

Kliknij tutaj
 


J.C. Ryle
Czytanie Biblii

J.C. Ryle byÅ‚ duchownym KoÅ›cioÅ‚a AnglikaÅ„skiego. W swojej pracy poddawaÅ‚ krytyce istniejÄ…cy w KoÅ›ciele przesadny rytualizm, podkreÅ›lajÄ…c potrzebÄ™ osobistego nawrócenia i podporzÄ…dkowania codziennoÅ›ci zasadom wiary. W broszurce tej pisze o potrzebie czytania Pisma ÅšwiÄ™tego oraz jak należy je czytać.

Kliknij tutaj