Historia

DzieÅ‚o „Augustinus” pozostaje w siostrzanym zwiÄ…zku z jej holenderskim zaÅ‚ożycielem, fundacjÄ… o nazwie „In de Rechte Straat” (w skrócie: „IRS”).

Holenderska nazwa fundacji „In de Rechte Straat” oznacza „Na Prostej Ulicy”. Nazwa ta zaczerpniÄ™ta zostaÅ‚a z historii nawrócenia Åšw. PawÅ‚a, który - jak czytamy w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich - po spotkaniu z Panem przebywaÅ‚ w Damaszku, mieszkÄ…jÄ…c wÅ‚aÅ›nie na Prostej Ulicy. W jÄ™zyku holenderskim nazwa ta posiada dodatkowe znaczenie i można jÄ… także zrozumieć, jako „na wÅ‚aÅ›ciwej drodze”.

Fundacja „IRS” powstaÅ‚a w Holandii, w 1960 roku, zaÅ‚ożona przez byÅ‚ego ksiÄ™dza rzymskokatolickiego (później pastora protestanckiego), Hermana Heggera. Podobnie jak ks. dr Marcin Luter i wielu księży dzisiaj, przeszedÅ‚ on swoistÄ… walkÄ™ duchowÄ…. Jest to walka czÅ‚owieka, który - odkrywszy prawdziwe znaczenie Ewangelii - zaczyna rozumieć, że sam z siebie nie może osiÄ…gnąć takiego stopnia sprawiedliwoÅ›ci wobec Boga, aby dziÄ™ki temu móc osiÄ…gnąć zbawienie. Wyzwolenie i pokój serca osiÄ…ga dziÄ™ki gÅ‚Ä™bokiemu odkryciu, że to Jezus Chrystus przyszedÅ‚ na Å›wiat, aby dokonać wzglÄ™dem Boga Ojca dzieÅ‚a pozwalajÄ…cego czÅ‚owiekowi być - prawdziwie i wyÅ‚Ä…cznie na podstawie dzieÅ‚a Chrystusowego - usprawiedliwionym wobec Boga i tylko w Nim winien pokÅ‚adać nadziejÄ™.


HistoriÄ™ swojej duchowej wÄ™drówki pastor Hegger opisaÅ‚ w autobiografii „ZobaczyÅ‚em Å›wiatÅ‚o” (wydanej w Polsce przez KoÅ›cióÅ‚ Ewangelicznych ChrzeÅ›cijan w Warszawie, w 1988 roku). 

Od samego poczÄ…tku przedmiotem troski fundacji „IRS” byÅ‚ los duchownych rzymskokatolickich, którzy odkrywajÄ…c EwangeliÄ™ wolnej Å‚aski nie mogli dÅ‚użej - z powodu sumienia - pozostać w KoÅ›ciele Rzymskokatolickim.
Do chwili obecnej ponad 60 byÅ‚ych duchownych otrzymaÅ‚o pomoc i wsparcie fundacji. DziÄ™ki fundacji „IRS” mogli oni na owo odnaleźć drogÄ™ do Pana, dach nad gÅ‚owÄ…, jak również podjąć studia teologiczne, które otwierajÄ… im drogÄ™ do sÅ‚użby, jako duchowni, we wspólnotach protestanckich.

„Augustinus”, bÄ™dÄ…c polskim dzieÅ‚em fundacji „In de Rechte Straat”, jest otwarty na wspóÅ‚pracÄ™ z wszystkimi polskimi chrzeÅ›cijanami, którzy wyznajÄ…, że tylko w Jezusie Chrystusie można znaleźć prawdziwy pokój ducha, a zbawienia dostÄ™pujemy tylko z wiary.